PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokátní kancelář Řehoř & Svoboda klade důraz na to, aby mohla svým klientům zajistit právní pomoc ve všech odvětvích práva. Následující seznam je základním přehledem o hlavních oblastech právní praxe, v nichž je advokátní kancelář činná:
Justice_02
V oblasti obchodního práva poskytuje Advokátní kancelář Řehoř & Svoboda klientům komplexní právní služby. Provádíme vypracování a analýzy všech obchodních smluv i právní poradenství pro podnikatele a firemní manažery. Postaráme se, aby vaše společnost fungovala v souladu s právním řádem.
 
 • ochrana osobnosti fyzických osob a dobré pověsti právnických osob
 • zakládání a vedení právní agendy právnických osob
 • svěřenská správa, svěřenské fondy
 • věcná práva
 • dědické právo
 • závazky ze smluv a právního jednání
 • závazky z deliktů – náhrada škody
Justice_07
Poskytujeme kompletní právní služby v oblasti občanského práva. Zaměřujeme se na poskytování právních služeb v oblasti závazkového práva, ochrany spotřebitele, dědického práva a dalších právních vztahů. Advokátní kancelář Řehoř & Svoboda provádí sepis a kontrolu smluv, zastupování ve sporech, ale i další úkony v rámci občanského práva.

 • zakládání obchodních společností
 • korporátní agenda (valné hromady, akcionářské dohody, smlouvy o výkonu funkce)
 • přeměny korporací, akvizice
 • likvidace korporací
 • právní pomoc při podnikání a investování
 • nekalá soutěž
 • ochrana hospodářské soutěže
Advokátní kancelář
Advokátní kancelář Řehoř & Svoboda poskytuje svým klientům kvalifikované zastupování před soudy nebo před správními či jinými orgány. Nezáleží, zda je klient stranou žalující nebo stranou žalovanou. Všem klientům zajistíme špičkový právní servis.

 • občanské soudní řízení
 • rozhodčí řízení
 • ústavní stížnosti
 • řízení před obchodním rejstříkem
 • řízení před katastrálním úřadem
 • řízení před živnostenským úřadem
 • jiná správní řízení
Justice_05
Komplexní služby poskytuje Advokátní kancelář Řehoř & Svoboda svým klientům také v oblasti rodinného práva. Naším cílem je rázně a důsledně chránit práva a majetek klientů.

 • řešení v otázce sporného i nesporného rozvodu
 • vypořádání majetku
 • rozdělení společného jmění manželů
 • stanovení výživného na nezletilé i zletilé děti
 • snížení či zvýšení výživného
 • stanovení výživného mezi ostatními členy rodiny (sourozenci, rodiče, prarodiče…)
 • svěření dětí do péče včetně úpravy styku
 • vymáhání dlužného výživného
pexels-tima-miroshnichenko-6266772
Klientům, kterým hrozí trestní stíhání, poskytuje Advokátní kancelář Řehoř & Svoboda pomoc a profesionální právní poradenství. Posoudíme práva a možnosti poškozených klientů. Ve spolupráci se soudními znalci zajistíme zpracování potřebných znaleckých posudků.

 • převzetí a příprava obhajoby
 • písemná podání orgánům činným v trestním řízení
 • přímá účast při dílčích úkonech trestního řízení
 • zastupování poškozeného v trestní řízení včetně vymáhání nároku na náhradu škody
Justice_15
Advokátní kancelář Řehoř & Svoboda zajišťuje přípravu podkladů pro zahájení insolvenčních řízení, sepis insolvenčních návrhů, návrhů na povolení oddlužení, příprava přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování v incidenčních sporech.

 • sepis insolvenčního návrhu pro dlužníka nebo věřitele
 • zastoupení dlužníka či věřitele v insolvenčním řízení
 • poradenství k řešení osobního bankrotu a řešení dluhů vč. dluhů vymáhaných v exekuci
 • komplexní příprava oddlužení (osobního bankrotu)
 • posouzení předpokládaných důsledků pro Dlužníka
 • společné oddlužení manželů
 • řešení incidenčních sporů a zastoupení v insolvenčních incidenčních řízeních
Justice_12
Pokud si nevíte rady s dlužníky, Advokátní kancelář Řehoř & Svoboda Vám zajistí vyřešení otázky pohledávek rychle a efektivně. Nabízíme vymožení jednotlivých pohledávek, ale i správu a vymáhání velkého množství pohledávek pro podnikatelské subjekty.

 • lustrace a ověřování finanční situace potenciálních dlužníků
 • prevence vzniku pohledávek (příprava smluvní dokumentace minimalizující riziko vzniku nedobytné pohledávky)
 • efektivní vymáhání pohledávek včetně zastoupení v exekučním řízení
 • sepis smluv o půjčce, uznání dluhu a dalších dokumentů týkajících se problematiky pohledávek
 • příprava zajišťovacích instrumentů (směnky, ručení, zástavní právo, zajišťovací převod nemovitosti apod.)
Justice_06
Advokátní kancelář Řehoř & Svoboda zajišťuje kompletní právní služby v oblasti nemovitostí.

 • sepisování smluv o koupi nemovitostí včetně bytů ve vlastnictví
 • prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě,
 • zakládání SVJ
 • nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
 • zástavní práva, služebnosti, reálná břemena
 • stavební právo a praxe